Persondatapolitik

Vores behandling af personoplysninger

Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger og fastlægger retningslinjer for Jul. Nielsen Enterprise A/S måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du bør læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Jul. Nielsen Enterprise A/S

Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:
Jul. Nielsen Entreprise A/S
Grønnegade 7, 9900 Frederikshavn
CVR-nr.: 14380647
E-mail: bj@julnielsen.dk
Telefonnummer: 70 23 15 95

Personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, kan omfatte: Almindelige personoplysninger, herunder:
• identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail og cpr.nr.
• købshistorik
• betalingshistorik, betalingsoplysninger, samt lønoplysninger
• oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig

Formål og retsgrundlag

Vores databehandlinger har følgende formål:
• Administration af kundeforholdet, vedligeholdelse af kundeforhold, samt løbende samhandel
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:
• Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af dine bestillinger og køb, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.
• Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens.
Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende:
o Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger
o Inkasso og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af kreditter
o Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger

Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Jul Nielsen Entreprise følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvendigt at gemme alle oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt. For kommende og potentielle kunder omfattet af markedsføringsrelaterede aktiviteter følger vi de gældende regler i markedsføringsloven og principper om god markedsføringsskik.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Hvis du ønsker at få adgang til, få rettet eller slettet oplysninger om dig, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Ret til sletning:

Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
o Ret til at trække dit samtykke tilbage: Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi ikke behandle oplysningerne fremover. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er sket forud for tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.
Hvis du ikke er tilfreds med vores svar eller hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dato: 19. januar 2024.